Strona główna » Demineralizacja

Odwrócona osmoza Warszawa, demineralizacja - Hydro System

DEMINERALIZACJA

Demineralizacja może być prowadzona różnymi metodami, takimi jak odwrócona osmoza i wymiana jonowa. Sprawdź na naszej stronie.


Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Można ją zrealizować na drodze:
-wymiany jonowej,
-odwróconej osmozy


DEMINERALIZACJA WODY METODĄ WYMIANY JONOWEJ

Proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony znajdujace się w otaczającym go roztworze.
Wymiana jonowa przeprowadzana w ukadzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwaśnym kationitem, a druga - anionitem.

Klasyczna metoda demineralizacji na dwóch kolumnach pociąga za sobą konieczność rozbudowy instalacji o układy magazynowania i dystrybucji NaOH i HCl służacych do regeneracji oraz prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki wodno-ściekowej. Do regenerecji jonitów silnie kwaśnych używa się zwykle 6% roztworu kwasu solnego, który magazynowany jest w zbiorniku kwasu w formie zatężonej tj. 33%. W wyniku tej regeneracji powstają ścieki silnie kwaśne o pH 1-2 zawieracjące duże ilości jonów chlorkowych. Do regeneracji jonitów silnie zasadowych używa się zasady sodowej o stężeniu 4-6%, która magazynowana jest w zbiornikach ugu o stężeniu 42%. W wyniku tego procesu powstają ścieki alkaiczne o pH 11-12.

Innym sposobem jest wymiana jonowa na złożu mieszanym. Złoże mieszane jest to kombinacja silnie kwaśnych kationitów i silnie zasadowych anionitów. Ta technika jest zwykle stosowana jako końcowy etap oczyszczania wody - pozwala na uzyskanie wody o wysokiej jakości, która znacznie przewyższa jakość wody uzyskanej w wyniku wymiany jonowej na dwóch kolumnach.

Najcześciej stosowane złoża mieszane do demineralizacji:

*AMBERLITE MB20

AMBERLITE MB20 jest gotową do użytku mieszanką silnie kwaśnego kationuit i silnie zasadowego anionitu. Złoże zostało opracowane dla potrzeb produkcji wody o wysokiej czystości - może być stosowane do produkcji wody całkowicie zdemineralizowanej, pozbawionej krzemionki i dwutlenku wegla.

Właściwości:
-forma fizyczna -żółte przezroczyste ziarna
-forma jonowa-H+/OH-
-skład objętościowy: *kationit-38-44%, *anionit-56-62%
-gęstość nasypowa-665-740g/l

Zalecane warunki eksploatacyjne:
-wysokośc złoża-min.700 mm
-max. temperatura wody-60 stopni C
-nateźenie przepływu podczas pracy-20-40 OZ/h
-czynnik regenerujący:*dla kationitu-HCl lub H2SO4, *dla anionitu NaOH


 typ P-6 P-12  P-24
 przeplyw max. l/h 40 300 600
 wydajność przy 10od/20od l 450/225 1170/580 1800/900
 ciśn. robocze/temp. robocza bar/oC
3/50; 4/40; 5/30; 6/20
 zasilanie elektryczne V/Hx
230/50
 przylącze hydrauliczne 
3/4 
 ciężar dostawy/roboczy kg 8/9 13/15 20/27
 średnica mm
230 
 wysokość calkowita mm400  610 870 typ P-21  P-41 P61 P-101
 przeplyw max. l/h 600 1800 2000 2400
 wydajność przy 10od/20od  1840/920 3800/1900 6000/3000 10000/5000
 ciśn. robocze/temp.robocza bar/oC
3/50; 4/40; 5/30; 6/20  6/20
 zasilanie elektryczne V/Hz
230/50
 przylącze hydrauliczne 
3/4
 ciężar dostawy/roboczy kg 20/25 40/50 60/75 100/110
 średnica mm 250 250 250 340
 wysokość calkowita mm 590 990 1525 1610
DEMINERALIZACJA WODY METODĄ ODWRÓCONEJ OSMOZY

Odwrócona osmoza należy do procesów membranowych pozwalajacych na oddzielenie zanieczyszczeń rozpuszczalnych i koloidalnych znajdujących się w wodzie. Podstawą procesu jest zjawisko osmozy polegające na transporcie rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną. Siłą napędową w osmozie jest różnica stężeń rozpuszczonych soli w roztworach rozgraniczonych przez membranę. Przyłożenie, po stronie roztworu bardziej stężonego, odpowiednio wysokiego ciśnienia zewnętrznego spowoduje przepyw wody w kierunku przeciwnym do naturalnego. Proces ten nazywamy odwróconą osmozą.

Podstawowym elementem każdego urządzenia odwróconej osmozy jest moduł, zawierający jedną lub więcej membran.

Woda zasilająca urządzenie wymaga zwykle wstępnego przygotowania-należy usunać z niej wszelkie substancje, które mogą zakłocić  lub uniemożliwić pracę membran wskutek ich zablokowania(woda powinna być zmiękczona, pozbawiona żelaza, managanu, oleju oraz wolnego chloru).

Instalacja odwróconej osmozy powinna być eksploatowana w sposób ciągły.

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711